1. Veri Sorumlusu
İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) ile MBA ENTERTAINMENT EĞLENCE TURİZM SAN. TİC. LTD. ŞTİ. (“MBA” ve/veya ‘’Şirket’’) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, siz değerli müşterilerimizi KVKK kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde bilgilendirmek isteriz.

KVKK Kapsamında kişisel veri kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi (“Kişisel Veri”) ve bunun bir özel türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri ise, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri (“Özel Nitelikli Kişisel Veri”) ifade eder. Bu kapsamda Kişisel Veri tanımı Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi de kapsamaktadır.

2. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve İşlemenin Hukuki Sebepleri

Kişisel Verileriniz, MBA ile yaptığınız işlemlerle bağlantılı olarak ve aşağıda Bölüm 4’te belirtilen amaç ve kapsamda, otomatik veya otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı ve elektronik şekilde ve aşağıdaki yöntemler ve üçüncü kişiler vasıtasıyla toplanmaktadır.

i. Mağaza ziyaretleri esnasında yapmış olduğunuz alışverişler neticesinde kasalardan sözlü veya yazılı olarak,
ii. Müşterilere imzalatılan üyelik sözleşmesi vasıtasıyla,
iii. Müşterilere yönelik hediye kartı uygulaması vasıtasıyla,
iv. Fiziki satış noktalarında yer alan kamera sistemi vasıtasıyla,
v. MBA sadakat programı kapsamında kart başvuru formu (“Taxitcard”) vasıtasıyla,
vi. MBA’nin pazarlama alanında destek veren üçüncü kişiler vasıtasıyla,
vii. Dış pazarlama müşteri listeleri ile üçüncü kişiler vasıtasıyla,
viii. MBA’nin ticari iş ilişki içerisinde bulunduğu üçüncü kişiler vasıtasıyla,
ix. Müşteri ilişkileri yönetim programları (CRM) ve diğer müşteri programları vasıtasıyla,
x. Müşterilerin mağaza ziyaretleri esnasında doldurulan müşteri kartları vasıtasıyla,
xi. Müşterilerin tüm satış kanalları veya sosyal medya ve şikâyet platformları üzerinden, MBA bünyesinde yer alan kişisel verilerin korunmasına yönelik oluşturulan ekibe veya Çağrı Merkezleri’ne yapmış oldukları sözlü ve yazılı şikayetler vasıtasıyla,
xii. Satış elemanları tarafından müşteriler ile yapılan telefon görüşmeleri vasıtasıyla,

Kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin KVKK’nın 5. ve 6. maddesinde belirtilen hukuki sebepler aşağıdaki gibidir:

i. Açık rızanızın bulunması,
ii. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
iii. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
iv. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla ilgili olarak kişisel veri işlenmesi,
v. Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
vi. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
vii. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ve
viii. Sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması.

3. Toplanan Kişisel Verileriniz
Sizlerden topladığımız Kişisel Veriler aşağıda Bölüm 4’te belirttiğimiz işleme amaçlarıyla orantılı olarak işlediğimiz verilerinizdir.

4. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Kişisel Verileriniz aşağıdaki amaçlar dahilinde açık rızanıza binaen veya KVKK kapsamında hukuken izin verilen diğer hallerde MBA tarafından işlenmektedir:

i. Ürünlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi kapsamında müşterilere sadakat programı çerçevesinde çeşitli avantajlar sağlanması ve bunlara ilişkin bilgilendirmede bulunulması (kimlik, iletişim, alışveriş, borç ödeme bilgileri), (Hukuki sebep: Açık rıza)
ii. Ürün pazarlama süreçlerinin yürütülmesi kapsamında geçmişe dönük alışveriş alışkanlıkları ve eğilimleri analiz edilerek segmentasyon yapılması (kimlik, iletişim, meslek, pazarlama bilgisi), (Hukuki sebep: Açık rıza)
iii. Reklam, iletişim, promosyon, satış, pazarlama süreçlerinin yürütülmesi kapsamında elektronik ticari iletilerin (kampanya, reklam, promosyon, SMS veya diğer şekillerde) gönderiminin sağlanması (kimlik, iletişim, pazarlama bilgileri) (Hukuki sebep: Açık rıza)
iv. MBA bünyesinde taksitli ödeme imkanı sağlayan “Taxitcard” uygulamasının yürütülmesi (kimlik, iletişim bilgileri), (Hukuki sebep: Açık rıza)
v. MBA bünyesinde hediye kartı uygulamasının yürütülmesi (kimlik, iletişim bilgileri), (Hukuki sebep: Açık rıza)
vi. Ürün pazarlama ve risk yönetimi (kimlik, iletişim bilgisi, pazarlama, meslek bilgisi), (Hukuki sebep: Açık rıza)
vii. Fiziksel mekan güvenliğinin temini kapsamında mağaza güvenliğinin sağlanması (fiziksel mekan güvenliği bilgisi), (Hukuki sebep: Kanuni zorunluluk, bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için veri işlemenin zorunlu olması)
viii. Mal satış süreçlerinin yürütülmesi kapsamında müşterilerin satın almış oldukları ürünlerin satış işleminin gerçekleştirilmesi, bunlara ilişkin faturaların düzenlenmesi ve tesliminin sağlanması (Hukuki sebep: sözleşmenin kurulması ve ifası)
ix. Firma bağlılık süreçlerinin yürütülmesi kapsamında müşterilerin mağazayla olan ilişkilerinin devam edebilmesine yönelik olarak hediye kart sağlanması ve bu kapsamda tüm duyuruların yapılması (kimlik, iletişim, pazarlama, meslek bilgisi), (Hukuki sebep: Açık rıza)
x. Mal satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi kapsamında memnun kalınmayan ve iade edilmiş ürünlere ilişkin süreçlerin yürütülmesi (kimlik, iletişim, pazarlama bilgisi), (Hukuki sebep: Sözleşmenin ifası, hukuk yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması)
xi. Kayıtlı müşteriler vasıtasıyla yeni müşterilere erişilmesi (kimlik, iletişim, meslek bilgisi), (Hukuki sebep: Açık rıza)
xii. Müşterilerin taleplerin/şikayetlerinin tespit edilmesi (kimlik, iletişim, pazarlama bilgileri), (Hukuki sebep: Açık rıza, sözleşmenin ifası, hukuk yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması)
xiii. Ürünlerin pazarlama ve ürünlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi ve buna yönelik olarak müşterilerin mağaza ziyaretleri esnasında müşteri kartı oluşturarak müşteri takibi ve sadakatinin sağlanması (Kimlik, iletişim, pazarlama, müşteri işlem, alışveriş alışkanlıkları, mesleki bilgisi), (Hukuki sebep: Açık rıza)
xiv. Pazarlama faaliyetleri çerçevesinde müşterilere yönelik özelleştirilmiş teklif ve segmentasyon sağlanması (kimlik, iletişim, pazarlama, alışveriş bilgileri) (Hukuki sebep: Açık rıza)
xv. Borçların ödenmemesi sonucunda tahsilatın sağlanması (kimlik, iletişim, borç bilgisi) (Hukuki sebep: Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi)
xvi. Yasal yükümlülüklerin ve idari yetkili kurumların taleplerinin yerine getirilmesi bağlamında yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi (kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, fiziksel mekân güvenliği bilgisi, alışveriş bilgisi, hukuk işlem bilgisi), (Hukuki sebep: Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi)
xvii. Şirket’in ve çalışanlarının haklarının korunması ve bu hakların yetkili kurum ve mahkemeler nezdinde savunulması (kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, alışveriş bilgisi, fiziksel mekan güvenlik bilgisi) (Hukuki sebep: Açık rıza)

5. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
MBA , Kişisel Verilerinizi, açık rızanıza binaen veya hukuken izin verilen diğer hallerde (Madde 4’te belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde) yurt içinde veya yurt dışında; işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan MBA şirketlerine (ödeme sistemleri şirketleri dahil olmak üzere) , sosyal medya, güvenlik, yazılım, hukuk, tahsilat, lojistik, tedarik ve vergi benzeri alanlarda destek alınan danışmanlık ve destek firmalarına, MBA’nin faaliyetleri ile ilgili yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında sair alanlarda destek veren üçüncü kişilere (SMS gönderimi, e-fatura, e-arşiv hizmeti sağlanması, CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi), pazarlama, SMS gönderim, çağrı merkezi, reklam ve halkla ilişkiler ve bulut bilişim, yedekleme, yazılım desteği veren firmalar ve benzeri), tahsilatların sağlanması, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi, mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla yetkili kurum ve kuruluşlara ve talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarabilmektedir ve/veya erişme açabilmektedir.

6. Kişisel Veri Sahibinin KVKK Madde 11 Kapsamındaki Hakları
Kişisel veri sahibi olarak dilediğiniz zaman KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen haklarınızı veri sorumlusu olan MBA’den talep edebilirsiniz.
Bu kapsamda sahip olduğunuz haklar aşağıdaki şekildedir:
i. Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
ii. Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
iii. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
iv. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
v. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu çerçevede yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
vi. KVKK’ya ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik Hükümleri uyarınca bu verilerin 30 (otuz) gün içerisinde silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
vii. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
viii. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Yukarıda belirtilen talepler yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu (‘’Kurul’’) tarafından belirlenecek diğer yöntemlerle veri sorumlusu olarak MBA’ye iletilecektir.
Bu kapsamda, yukarıdaki haklarınıza ilişkin talebinizi aşağıda verilen ve zaman zaman değişebilecek olan e-posta adresimize, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresiniz vasıtasıyla, güvenli elektronik imzalı, mobil imzalı ya da tarafınızca MBA’ye daha önce bildirilen ve MBA’nin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle (kimliğinizi tespit edici belgeleri ekleyerek) veya yine aşağıda yer alan ve zaman zaman değişebilecek olan posta adresimize kimliğinizi tespit edici belgeler ile ıslak imzalı bir dilekçe ile elden teslim edebilir ya da noter aracılığıyla gönderebilirsiniz.
Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyorsanız bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve bu yetkinin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerinizi içermesi gerekmektedir.
MBA başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde (bir maliyeti olmaması halinde) ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek olan tarifedeki ücret alınabilir. Başvurulara verilecek cevapların 10 (on) sayfayı aşması halinde, her sayfa için 1,00 (bir) TL işlem ücreti alınacaktır. Cevabın CD, flash bellek gibi kayıt ortamında verilmesinin istenmesi halinde, istenen kayıt ortamının maliyetine göre ücret talep edilecektir.

Veri Sorumlusu : MBA ENTERTAINMENT EĞLENCE TURİZM SAN TİC LTD ŞTİ

Posta adresi : Ilıca Mah. Antalya Ilıca Bulvarı A blok No:74A Manavgat/ANTALYA

E- posta adresi : iletisim@aslandiyari.com